TARİHÇE

TARİHÇE

Tapu kayıtlarında bina ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır:

Doğusu Kilise caddesi, kuzeyi Leftereki zevcesi Kadinko hanesi, batısı Arzuoğlu Todoraki ve Perikli Mitiliyadis ve dr.ilya konstantinis’in müşterek hane ve arsaları, güneyi Uzun Nikola kızı Liza arsası ile çevrili bina Arzuoğlu Todoraki ve 2/3 hissesi İngiltere Devleti tebaasından Mösyö İstefanos Ferankiyes’ten metruk.

Rum Tüccar Kulübü olarak kullanılan iki katlı yapının birinci katı kesme taş, ikinci katı bağdadi üzerine sıvalıdır. Birinci katta çıkmalı bir giriş kısmı yer almaktadır. Bu kısım kesme taştır ve sonradan yapılmıştır. İkinci kat, birinci katın terası üzerindedir.

İkinci katın üçgen alınlıklı çıkmasında, ortada düz, yanlarında yuvarlak kemerli giyotin pencereler bulunmaktadır. Çıkmanın yanlarında ise, dikdörtgen, giyotin pencereler vardır.
Yapının sağ tarafında üzerinde dikdörtgen pencerelerin sıralandığı yuvarlak inşa edilmiş geniş saçaklı bir bölüm vardır. Yapının üzeri Marsilya kiremitle örtülüdür.

Rumların Mübadele sonucu 1924 yılında Samsun’u terk etmesiyle Maliye Hazinesine geçen binaya 1928 – 1929 ders yılında Orta Ticaret Mektebi 88 öğrencisiyle taşınmıştır. Bu binada okulun dördüncü sınıfı da açılmıştır. 1929 – 1930 ders yılında dört senelik Orta Ticaret Mektebi ilk mezunlarını vermiştir. (okuldan bu dönemde 15 öğrenci mezun olmuştur.)

1937 – 1938 ders yılı başlamadan önce okul, günümüzde Samsun Şehir Kulübü’nün hemen karşısında bulunan (eski Öğretmenevi ve Öğretmen Sağlık Merkezi günümüzde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü) binaya nakledilmiştir. Banker Borluoğlu J. İsimli bir Rum’a ait olan bu bina o dönemde Samsun’un kentin en güzel binasıdır.

Memleketimizde sureti daime ve muvakkatede oturan Türk veya ecnebilerden bu nizamname hükümlerini kabul ve kulübe kaydedilen azaları arasında içtimai münasebetlerin inkişaf ve tekamülünü temin etmek ve mütelea ve yazı salonlarında bir kütüphane ve muhtelif lisanlarda kitap ve gazete bulundurmak ve yevmi iştigalleri ile yorulan azanın fikri istirahatlarını temin edebilecek mahiyette oyun salonları, büfe ve lokanta vücuda getirmek maksadı ile ve Samsun Şehir Kulübü namı ile 1940 yılında bir kulüp teşkil edilmiştir.

Kulüp siyasetle katiyen iştigal etmez. Kulübün Kurucu Azaları:

Vali Muavini Orhan Sami GÜVENÇ, Millet Hastahanesi Baştabibi Aladdin GÜNDEM, Avukat Hamit Erip KANBER, Osmanlı Bankası Müdürü Sait SNANOĞLU, Cumhuriyet Mudde-i Umumisi Ferit TÜZEL, Tüccar Yusuf KIRAN, İş Bankası Müdürü, Osman DARDAĞAN, Tüccar Nuri ŞAHİN, Geri Tabako Müdürü HARİS, Ticaret Okulu Müdürü Saffet İRTENK, Di Amerikan Tütün Şirketi Muhasebecisi Koloman ULMANN, Emekli Topcu Subayı Hüsnü YEĞEN, İnhisarlar Baş Müdürü Cemal HANYALIOĞLU, İş Dairesi Bölge Amiri Necdet MEREY.

Kulübün salonları her gün saat 16’dan ve tatil günleri saat 10’dan itibaren azaya açıktır.

Kulübe aza olanlardan bir defaya mahsus olmak ve miktarını idare heyetinin belirlemesi koşuluyla 5 – 50 lira arasında bir para alınır. Ayrıca senelik 60 lira aidat alınır.

Şehir Kulübü, umumi heyetçe gizli oy ile seçilen yedi kişilik bir heyet tarafından idare olunur. Ayrıca yedi kişide yedek olarak seçilir.

Mazeretini yazı ile bildirmeksizin sıra ile üç defa toplantıya katılmayan idare heyeti azası müstafi sayılır.

Baki SARISAKAL
Araştırmacı – Tarihçi Yazar